اجرای پروژه های EPC

مدت پیمان

کارفرما

شرح پروژه

ردیف

1 سال

معاونت بهره بردای برق اصفهان

احداث پست 20/63 کیلوولت پادنا به صورت کلید در دست

1

1 سال

معاونت بهره بردای برق اصفهان

برکناری ، خرید و نصب تابلوهای حفاظت و کنترل ایستگاه 20/63 کیلوولت غرب

2

1 سال

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

اجرای عملیات طراحی ، مهندسی ، تهیه کالای مورد نیاز اعم از داخلی و خارجی ، ساخت تابلوی حفاظتی ، خمل و انتقال آن به سایت و نصب تجهیزات و راه اندازی و تست عملکرد و آموزش و اعمال مدیریت بر کلیه فرآیندها

3

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت اختر برق اصفهان می باشد.