امور خطوط

اورهال کلید BICC 20KV سگزی

تست High POT کلید 36KV فولاد خوزستان

اورهال ترانس 230KV برق منطقه ای زاهدان

اورهال پست 400/63KV فولاد سفید دشت

تخلیه گاز، دمونتاژ بوشینگ ها و جابجایی GIS سیار بویین زهرا

تست HV-PD ترانسفورماتور 400/132/20KV سربداران سبزوار

PM پست 63/20KV نجف آباد

اورهال و تست HV ترانس 90MV/A برق منطقه ای زاهدان

عملیات ساختمانی احداث پست 63/20KV ناجی آباد کاشان