قدردانی مدیریت محترم عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان از شرکت اختر برق اصفهان

قدردانی مهندس موسی رضایی، مدیریت محترم عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان از شرکت اختر برق اصفهان جهت احداث پست 230/63KV محتشم کاشانی.

ادامه خواندنقدردانی مدیریت محترم عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان از شرکت اختر برق اصفهان