بازدید مدیران برق استان قزوین از امکانات و توانایی های شرکت اختر برق اصفهان

بازدید مهندس کاوه دیلمی، مدیر امور انتقال و مهندس پرویزی، مدیر دفتر فنی نیروی برق استان قزوین از امکانات و توانایی های شرکت اختر برق اصفهان.

ادامه خواندنبازدید مدیران برق استان قزوین از امکانات و توانایی های شرکت اختر برق اصفهان