بازدید مدیران برق استان قزوین از امکانات و توانایی های شرکت اختر برق اصفهان

بازدید مهندس کاوه دیلمی، مدیریت محترم امور انتقال و مهندس پرویزی، مدیریت محترم دفتر فنی نیروی برق استان قزوین از امکانات و توانایی های شرکت اختر برق اصفهان.

ادامه خواندنبازدید مدیران برق استان قزوین از امکانات و توانایی های شرکت اختر برق اصفهان