قدردانی معاونت هماهنگی تولید شرکت توانیر از شرکت اختر برق اصفهان

تقدیر و تبریک مهندس پیشاهنگ، معاونت محترم هماهنگی تولید شرکت توانیر از شرکت اختر برق اصفهان جهت انتخاب این مجموعه بعنوان شرکت برتر در اولین دوره ممیزی شرکت های تعمیراتی.

ادامه خواندنقدردانی معاونت هماهنگی تولید شرکت توانیر از شرکت اختر برق اصفهان