قدردانی مدیریت محترم عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان از شرکت اختر برق اصفهان

قدردانی مهندس موسی رضایی، مدیریت محترم عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان از شرکت اختر برق اصفهان جهت احداث پست 230/63KV محتشم کاشانی.

ادامه خواندنقدردانی مدیریت محترم عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان از شرکت اختر برق اصفهان

قدردانی معاونت هماهنگی تولید شرکت توانیر از شرکت اختر برق اصفهان

تقدیر و تبریک مهندس پیشاهنگ، معاونت محترم هماهنگی تولید شرکت توانیر از شرکت اختر برق اصفهان جهت انتخاب این مجموعه بعنوان شرکت برتر در اولین دوره ممیزی شرکت های تعمیراتی.

ادامه خواندنقدردانی معاونت هماهنگی تولید شرکت توانیر از شرکت اختر برق اصفهان

گواهی حسن انجام کار شرکت مبدل توان نقش جهان

آزمایشگاه روغن ترانسفورماتور شرکت مبدل توان نقش جهان، تنها آزمایشگاه بعد از آزمایشگاه پژوهشکده نیرو می باشد که خدمات تست و آنالیز ترکیبات گوگردی و مخرب روغن (DBDS) را در سطح کشور ارائه می دهد.

ادامه خواندنگواهی حسن انجام کار شرکت مبدل توان نقش جهان